Wypełnij wniosek o szybką fair pożyczkę przez internet na konto

Kwota którą chcesz pożyczyć

1000 zł10000 zł

Okres kredytowania

6 miesięcy36 miesięcy

Pierwsza rata

0.00

Pożyczasz

0

Spłacasz

0.00

Opłata przygotowawcza1090 zł
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania218%
Reprezentatywny przykład pożyczki
W przypadku wyboru opcji z ubezpieczeniem koszt dzienny ochrony wyniesie:
(przy założeniu 30 dni w miesiącu)
Opłata administracyjna50 zł
Oprocentowanie10%
Suma odsetek10 zł

Wyliczenia dokonane za pomocą kalkulatora na witrynie Vippo.pl mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy pożyczki ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Vippo Sp. z o.o. przed zawarciem umowy pożyczki. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów pożyczki i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Vippo Sp. z o.o. oceny zdolności kredytowej konsumenta.

 • Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu serwisu Vippo.pl i go akceptuję.

 • Wyrażam zgodę:
 • na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vippo Sp. z o.o. (dalej Vippo), z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 dla celów prowadzonych przez Vippo działalności marketingowych, 

 • na przesyłanie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na udostępniony adres poczty elektronicznej lub numer telefonu przez Vippo informacji handlowej,

 • na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

 • Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22, dalej Vippo. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pożyczki oraz przygotowania weryfikacji poprawności danych osobowych na podstawie Pani/Pana żądania wyrażonego poprzez złożenie wniosku (art. 6 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich braku ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy pożyczki. W przypadku wyrażenia zgód związanych z przetwarzaniem danych w celach marketingowych, podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda, której odwołanie może nastąpić w każdym czasie. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego. Do podanych danych mogą mieć dostęp dostawcy usług Vippo. Jednocześnie informujemy, że przekazane dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.

phone

Potwierdź swój numer telefonu otrzymanym kodem PIN, aby kontynuować.

Błąd

Adres zamieszkania:

Adres korespodencyjny jest inny od adresu zamieszkania

Dochód (netto) miesięcznie

0 zł20000 zł

Czy posiadasz auto?

Czy masz kredyt hipoteczny?

Czy masz inne kredyty i pozyczki?

Zaznacz wszystkie zgody i oświadczenia

 • Oświadczam, że nie jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim współpracownikiem w  rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Zawarcie umowy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne wymaga ustalenia i potwierdzenia dodatkowych informacji. W związku z powyższym złożenie wniosku w kanale internetowym nie jest możliwe. Prosimy o bezpośredni kontakt z Pożyczkodawcą.

 • Wyrażam zgodę:

 • Na dokonywaną automatycznie przez system informatyczny analizę i prognozę mojej zdolności pożyczkowej na podstawie podanych w formularzu moich danych osobowych oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł pod kątem usług oferowanych przez Vippo (profilowanie).

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

 • W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę upoważniam Vippo sp. z o. o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Vippo sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Vippo sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

 • Upoważniam Vippo Sp. z o. o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy pożyczki, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie BIK S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Vippo Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Vippo Sp. z o.o. umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy pożyczki oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Vippo Sp. z o.o. umowy pożyczki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

 • Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego do co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

 • Upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz upoważniam KBIG do ujawnienia Vippo Sp. z o. o. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych zbiorów danych.

 • Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody na rzecz Vippo Sp. z o.o. na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z Vippo Sp. z o.o.

 • Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, przez udostępnianie danych osobowych rozumie się poniższe:

 • W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Vippo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-410) przy ul. Solec 22, w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Vippo i ich przetwarzanie przez Vippo przez 3 lata od ich udostępnienia.

 • W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Vippo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-410) przy ul. Solec 22 przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

 • * Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

 • W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vippo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-410) przy ul. Solec 22, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Vippo Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Vippo Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Vippo Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Vippo Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia do ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

 • Wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych, danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku do Kaczmarski Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@kaczmarskigroup.pl), w celu ich przetwarzania oraz udostępniania podmiotom świadczącym usługi dla konsumentów i przedsiębiorców z branży finansowej i innych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: podmioty świadczące usługi dla konsumentów i przedsiębiorców z branży finansowej i innych oraz podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną i organizacyjną. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą udostępniane i przetwarzane dopóki, dopóty zgoda nie zostanie odwołana. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Wyrażam zgodę na udostępnianie VIPPO Sp. z o.o. przez Kaczmarski Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@kaczmarskigroup.pl), moich danych osobowych, w tym danych transakcyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: VIPPO Sp. z o.o. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty zgoda nie zostanie odwołana. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Informujemy, iż: Podane we wniosku dane osobowe będą udostępnione przez Vippo sp. z o.o. biurom informacji gospodarczej wymienionym w odpowiednich zgodach. Zwracamy uwagę, że dodatkowe dane mogą być pozyskiwane z biur informacji gospodarczych, takich jak: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Crif Sp. z o.o., w zakresie informacji zawartych w rejestrach prowadzonych przez te instytucje. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego. Jednocześnie informujemy, że przekazane dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.

 • Skorzystaj z ubezpieczenia:
 • Oświadczam, że jestem zainteresowany/a ubezpieczeniem, w ramach, którego chronione będzie moje zdrowie i życie, na podstawie załączonych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nr 9016LC18 i załączonej Karty Produktu, oferowanego przez MetLife TUnŻiR S.A. z siedzibą w Warszawie (00-450), przy ul. Przemysłowej 26

 • Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Vippo sp. z o.o. moich danych osobowych, które zostały określone załączonej w informacji o przetwarzaniu danych, do MetLife TUnŻiR S.A. z siedzibą w Warszawie (00-450), przy ul. Przemysłowej 26 w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia;

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji związanych z umową ubezpieczenia, jej realizacją, w tym procesem obsługi roszczeń.