Wypełnij wniosek o szybką fair pożyczkę przez internet na konto

Kwota którą chcesz pożyczyć

1000 zł5000 zł

Okres kredytowania

6 miesięcy36 miesięcy

Pierwsza rata

0.00

Pożyczasz

0

Spłacasz

0.00

Opłata przygotowawcza1090 zł
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania218%
Reprezentatywny przykład pożyczki
W przypadku wyboru opcji z ubezpieczeniem koszt dzienny ochrony wyniesie:
(przy założeniu 30 dni w miesiącu)
Opłata administracyjna50 zł
Oprocentowanie10%
Suma odsetek10 zł

Wyliczenia dokonane za pomocą kalkulatora na witrynie Vippo.pl mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy pożyczki ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Vippo Sp. z o.o. przed zawarciem umowy pożyczki. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów pożyczki i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Vippo Sp. z o.o. oceny zdolności kredytowej konsumenta.

 • Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu serwisu Vippo.pl i go akceptuję.

 • Wyrażam zgodę:
 • na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vippo Sp. z o.o. (dalej Vippo), z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 dla celów prowadzonych przez Vippo działalności marketingowych, 

 • na przesyłanie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na udostępniony adres poczty elektronicznej lub numer telefonu przez Vippo informacji handlowej,

 • na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

 • Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22, dalej Vippo. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pożyczki oraz przygotowania weryfikacji poprawności danych osobowych na podstawie Pani/Pana żądania wyrażonego poprzez złożenie wniosku (art. 6 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich braku ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy pożyczki. W przypadku wyrażenia zgód związanych z przetwarzaniem danych w celach marketingowych, podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda, której odwołanie może nastąpić w każdym czasie. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego. Do podanych danych mogą mieć dostęp dostawcy usług Vippo. Jednocześnie informujemy, że przekazane dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.

phone

Potwierdź swój numer telefonu otrzymanym kodem PIN, aby kontynuować.

Błąd

Adres zamieszkania:

Adres korespodencyjny jest inny od adresu zamieszkania

Dochód (netto) miesięcznie

0 zł20000 zł

Czy posiadasz auto?

Czy masz kredyt hipoteczny?

Czy masz inne kredyty i pozyczki?

Zaznacz wszystkie zgody i oświadczenia

 • Oświadczam, że nie jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim współpracownikiem w  rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Zawarcie umowy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne wymaga ustalenia i potwierdzenia dodatkowych informacji. W związku z powyższym złożenie wniosku w kanale internetowym nie jest możliwe. Prosimy o bezpośredni kontakt z Pożyczkodawcą.

 • Wyrażam zgodę:

 • Na dokonywaną automatycznie przez system informatyczny analizę i prognozę mojej zdolności pożyczkowej na podstawie podanych w formularzu moich danych osobowych oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł pod kątem usług oferowanych przez Vippo (profilowanie).

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

 • W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę upoważniam Vippo sp. z o. o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Vippo sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Vippo sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

 • Upoważniam Vippo Sp. z o. o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy pożyczki, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie BIK S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Vippo Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Vippo Sp. z o.o. umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy pożyczki oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Vippo Sp. z o.o. umowy pożyczki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

 • Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego do co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

 • Upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz upoważniam KBIG do ujawnienia Vippo Sp. z o. o. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych zbiorów danych.

 • Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody na rzecz Vippo Sp. z o.o. na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z Vippo Sp. z o.o.

 • Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, przez udostępnianie danych osobowych rozumie się poniższe:

 • W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Vippo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-410) przy ul. Solec 22, w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Vippo i ich przetwarzanie przez Vippo przez 3 lata od ich udostępnienia.

 • W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Vippo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-410) przy ul. Solec 22 przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

 • * Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

 • W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vippo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-410) przy ul. Solec 22, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Vippo Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Vippo Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Vippo Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Vippo Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia do ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

 • Informujemy, iż: Podane we wniosku dane osobowe będą udostępnione przez Vippo sp. z o.o. biurom informacji gospodarczej wymienionym w odpowiednich zgodach. Zwracamy uwagę, że dodatkowe dane mogą być pozyskiwane z biur informacji gospodarczych, takich jak: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Crif Sp. z o.o., w zakresie informacji zawartych w rejestrach prowadzonych przez te instytucje. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego. Jednocześnie informujemy, że przekazane dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.

 • Skorzystaj z ubezpieczenia:
 • Oświadczam, że jestem zainteresowany/a ubezpieczeniem, w ramach, którego chronione będzie moje zdrowie i życie, na podstawie załączonych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nr 9016LC18 i załączonej Karty Produktu, oferowanego przez MetLife TUnŻiR S.A. z siedzibą w Warszawie (00-450), przy ul. Przemysłowej 26

 • Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Vippo sp. z o.o. moich danych osobowych, które zostały określone załączonej w informacji o przetwarzaniu danych, do MetLife TUnŻiR S.A. z siedzibą w Warszawie (00-450), przy ul. Przemysłowej 26 w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia;

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji związanych z umową ubezpieczenia, jej realizacją, w tym procesem obsługi roszczeń.