Wypełnij wniosek o szybką fair pożyczkę przez internet na konto

Kwota, którą chcesz pożyczyć

500 zł5000 zł

Okres kredytowania

6 miesięcy36 miesięcy

Pierwsza rata

0.00

Pożyczasz

0

Spłacasz

0.00

Opłata przygotowawcza1090 zł
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania218%
Reprezentatywny przykład pożyczki
Opłata administracyjna50 zł
Oprocentowanie10%
Suma odsetek 10 zł

Wyliczenia dokonane za pomocą kalkulatora na witrynie Vippo.pl mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy pożyczki ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Vippo Sp. z o.o. przed zawarciem umowy pożyczki. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów pożyczki i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Vippo Sp. z o.o. oceny zdolności kredytowej konsumenta.

 • Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu serwisu Vippo.pl i go akceptuję.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vippo Sp. z o.o. (dalej Vippo), z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 dla celów prowadzonych przez Vippo działalności marketingowych.

 • Wyrażam zgodę na przesyłanie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na udostępniony adres poczty elektronicznej lub numer telefonu przez Vippo informacji handlowej.

 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne; check box jest pusty, dobrowolna, ważna do odwołania.

 • Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późń. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych dobrowolnie udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przygotowania weryfikacji poprawności danych osobowych oraz rozpoczęcia procesu udzielania pożyczki jest Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22. Pani/Pana dane osobowe, po uprzednim wyrażeniu odpowiednich zgód, mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

phone

Potwierdź swój numer telefonu otrzymanym kodem PIN, aby kontynuować.

Błąd

Adres zameldowania:

Adres korespodencyjny jest inny od adresu zamieszkania

Dochód (netto) miesięcznie

0 zł20000 zł

Czy posiadasz auto?

Czy masz kredyt hipoteczny?

Czy masz inne kredyty i pozyczki?

Zaznacz wszystkie zgody

 • Na dokonywaną automatycznie przez system informatyczny analizę i prognozę mojej zdolności pożyczkowej na podstawie podanych w formularzu moich danych osobowych oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł pod kątem usług oferowanych przez Vippo (profilowanie).

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

 • W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę upoważniam Vippo sp. z o. o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową Vippo Sp. z o. o. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Vippo Sp. z o. o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

 • Upoważniam Vippo Sp. z o. o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy pożyczki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Vippo Sp. z o. o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Vippo Sp. z o. o. umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Vippo Sp. z o. o. umowy pożyczki lub odstąpienia od umowy, przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.

 • Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych.

 • Upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22 do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz upoważniam KBIG do ujawnienia Vippo Sp. z o. o. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych zbiorów danych.

 • Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody na rzecz Vippo Sp. z o.o. na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z Vippo Sp. z o.o

 • W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez Vippo Sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/) oraz i na udostępnienie przez nich Vippo Sp. z o.o. informacji o historii moich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez Vippo Sp. z o. o.

 • W celu oceny zdolności kredytowej przez Vippo Sp. z o.o. zgadzam się na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/) i na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników Vippo Sp. z o.o.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia do ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań

 • Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku do getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21, w celu ich przetwarzania oraz udostępniania instytucjom pożyczkowym dla dokonywania przez nie oceny mojej zdolności kredytowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku przez getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21, w celu udostępniania ich instytucjom pożyczkowym dla dokonywania przez nich oceny mojej zdolności kredytowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 • Wyrażam zgodę na udostępnianie Vippo Sp. z o. o. przez getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21 moich danych osobowych, w tym danych transakcyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

 • Wyrażam zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych do LeadUp  Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-382) przy ul. Solec 81B lok. 73A, wyłącznie w razie negatywnego rozpatrzenia złożonego wniosku, w celu  dopasowania oferty innego podmiotu.

 • Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późń. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przygotowania dla Pani/Pana oferty pożyczki jest Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 22. Podane we wniosku dane osobowe mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej. Poza tym Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z art. 25 Ustawy informujemy, że w związku z weryfikacją Pani/Pana zdolności pożyczkowej i analizy ryzyka dane osobowe mogą być pozyskiwane z biur informacji gospodarczych, takich jak: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Crif Services Sp. z o.o., getSCORE sp. z o.o ,Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., w zakresie informacji zawartych w rejestrach prowadzonych przez te instytucje. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.