FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca

Adres:

(siedziba)

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

VIPPO Sp. z o.o.

ul. Solec 22

00-410 Warszawa

Pośrednik kredytowy:*

Adres:

(siedziba)

Dane identyfikacyjne:

(Adres, z którego ma korzystać konsument)

NIE DOTYCZY

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka konsumencka

Całkowita kwota kredytu

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

1 500,00 PLN

Terminy i sposób wypłaty kredytu

W zależności od wyboru metody wypłaty środków przez Klienta:

  • Przelew standardowy na konto : Bezpłatny. Czas otrzymania środków uzależniony jest od sesji rozrachunkowych banków.
  • Wypłata czekiem GIRO : wypłata gotówki za pośrednictwem Banku Pocztowego w oddziałach Poczty Polskiej. Czek przekazywany jest klientowi w momencie podpisania umowy i jest gotowy do wypłaty po 30 minutach. Ważność czeku wynosi 5 dni. Koszt jednorazowy wypłaty wynosi 15 zł i jest przekazywany do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypłaty pożyczki. Opłata jest pobierana wraz z pierwszą ratą pożyczki.
  • Przelew ekspresowy BlueCash : wypłata środków następuje w ciągu 3 godzin od podpisania umowy a jednorazowy koszt wypłaty wynosi 3 zł. Opłata jest pobierana wraz z pierwszą ratą pożyczki.

Czas obowiązywania umowy

18 miesięcy

Zasady i terminy spłaty kredytu

Będzie Pan/Pani musiał(a) dokonać spłaty na następujących warunkach:

· Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy w równych, miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany Klientowi niezwłocznie po wypłaceniu pożyczki

· kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: 18 miesięcznych rat po 143,42 PLN (ostatnia rata może nieznacznie różnić od pozostałych rat, co wynika z zaokrągleń)

· odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:

Płatne w terminach miesięcznych i wraz z każdą ratą kapitałową. Wymagalne należności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy pożyczki zaspokajane są w następującej kolejności:

1. koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne;

2. odsetki karne,

3. odsetki umowne,

4. opłaty i prowizje,

5. zaległe raty kapitałowe,

6. bieżąca rata kapitałowa.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

2 581,37 PLN

Wyżej wymieniona kwota ogółem obejmuje:

· kwotę kapitału,

· prowizję za udzielenie pożyczki,

· prowizję administracyjna

· odsetki od kwoty pożyczki (zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki)

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

— opis towaru lub usługi: nie dotyczy

— cena: nie dotyczy

NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

NIE DOTYCZY


Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytuwypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jejzmiany

  • stopa oprocentowania kredytu: 10,00% w stosunku rocznym

· stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: stopa stała

· wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy: NIE DOTYCZY

(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania wdanych okresach obowiązywania umowy)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 112.30 %

· reprezentatywny przykład: 1 500,00 PLN pożyczki na 18 miesięcy, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 112,30%, bez ubezpieczenia lub poręczenia

· założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: oprocentowanie stałe, klient terminowo spłaca pożyczkę, umowa obowiązuje przez czas na jaki została zawarta, prowizja za udzielenie pożyczki jest kredytowana)

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

NIE DOTYCZY

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

Inne koszty związane z pożyczką, oprócz odsetek od kwoty pożyczki, już ujęte w rubryce „całkowita kwota do zapłaty”:

  • prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 420,00 zł, płatna w równych częściach w terminach spłat odsetek;

· prowizja administracyjna w wysokości30,00 zł miesięcznie, tj. ogółem 540,00,

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z kart kredytowych*

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

NIE DOTYCZY

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

NIE DOTYCZY

Opłaty notarialne*

NIE DOTYCZY

Skutek braku płatności

Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

W przypadku braku lub opóźnienia płatności klient może zostać obciążony maksymalnymi za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Aktualna stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi 14,00%. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji, gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Odsetki za nieterminową płatność: Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie: wartość opisana w akapicie powyżej (aktualna na dzień zawarcia Umowy pożyczki.). W sytuacji, gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Jeżeli zmiana odsetek maksymalnych za opóźnienie będzie polegać na ich podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę, na podstawie tej zmienionej wysokości, zawiadamiając o tym Klienta na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.


4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

TAK

Spłata kredytu przed terminem określonym wumowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

TAK

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Crif Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, getSCORE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. bazie Związku Banków Polskich.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia wystawienia przez kolejnych 3 dni robocze.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

Kredytodawca:*

Adres:

(siedziba)

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

VIPPO Sp. z o.o.

ul. Solec 22

00-410 Warszawa

Rejestr*

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Organ nadzoru*

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentó
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

  • ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: TAK
  • sposób odstąpienia od umowy: oświadczenie
  • termin: 14 dni

· skutki: zwrot całej kwoty pożyczki z odsetkami umownymi naliczonymi do dnia efektywnego zwrotu

Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

PRAWO POLSKIE

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawawłaściwego*

Wskazanie właściwego postanowienia umowy: pkt. 25 umowy pożyczki

Język umowy*

Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim


c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

· przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: TAK

  • zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:

1. Ma Pan/Pani prawo wnieść reklamację na usługi świadczone przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a kredytodawcą;

2. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.