FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Imie, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub posrednika kredytowego

Kredytodawca

Adres:

(siedziba)

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystac konsument)

VIPPO Sp. z o.o.

ul. Solec 22

00-410 Warszawa

Posrednik kredytowy:*

Adres:

(siedziba)

Dane identyfikacyjne:

(Adres, z którego ma korzystac konsument)

NIE DOTYCZY

2. Opis glównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pozyczka konsumencka

Calkowita kwota kredytu

Suma wszystkich srodków pienieznych, które zostana Panu/Pani udostepnione

1 500,00 PLN

Terminy i sposób wyplaty kredytu

W zaleznosci od wyboru metody wyplaty srodków przez Klienta:

  • Przelew standardowy na konto : Bezplatny. Czas otrzymania srodków uzalezniony jest od sesji rozrachunkowych banków.
  • Wyplata czekiem GIRO : wyplata gotówki za posrednictwem Banku Pocztowego w oddzialach Poczty Polskiej. Czek przekazywany jest klientowi w momencie podpisania umowy i jest gotowy do wyplaty po 30 minutach. Waznosc czeku wynosi 5 dni. Koszt jednorazowy wyplaty wynosi 15 zl i jest przekazywany do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wyplaty pozyczki. Oplata jest pobierana wraz z pierwsza rata pozyczki.
  • Przelew ekspresowy BlueCash : wyplata srodków nastepuje w ciagu 3 godzin od podpisania umowy a jednorazowy koszt wyplaty wynosi 3 zl. Oplata jest pobierana wraz z pierwsza rata pozyczki.

Czas obowiazywania umowy

18 miesiecy

Zasady i terminy splaty kredytu

Bedzie Pan/Pani musial(a) dokonac splaty na nastepujacych warunkach:

· Klient zobowiazany jest zwrócic kwote pozyczki poprzez wplate wymagalnych naleznosci na rachunek Pozyczkodawcy w równych, miesiecznych ratach zgodnie z harmonogramem, który zostanie przeslany Klientowi niezwlocznie po wyplaceniu pozyczki

· kwota, liczba i czestotliwosc platnosci rat kredytu konsumenckiego: 18 miesiecznych rat po 143,42 PLN (ostatnia rata moze nieznacznie róznic od pozostalych rat, co wynika z zaokraglen)

· odsetki lub oplaty beda podlegac splacie w nastepujacy sposób:

Platne w terminach miesiecznych i wraz z kazda rata kapitalowa. Wymagalne naleznosci Pozyczkodawcy z tytulu Umowy pozyczki zaspokajane sa w nastepujacej kolejnosci:

1. koszty sadowe oraz inne koszty egzekucyjne;

2. odsetki karne,

3. odsetki umowne,

4. oplaty i prowizje,

5. zalegle raty kapitalowe,

6. biezaca rata kapitalowa.

Calkowita kwota do zaplaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich srodków pienieznych, które kredytodawca udostepnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiazany/a bedzie Pan/Pani poniesc w zwiazku z umowa o kredyt

2 581,37 PLN

Wyzej wymieniona kwota ogólem obejmuje:

· kwote kapitalu,

· prowizje za udzielenie pozyczki,

· prowizje administracyjna

· odsetki od kwoty pozyczki (zgodnie z harmonogramem splat pozyczki)

Kredyt wiazany lub w formie odroczonej platnosci*

— opis towaru lub uslugi: nie dotyczy

— cena: nie dotyczy

NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie bedzie Pan/Pani musial/a przedstawic w zwiazku z umowa o kredyt

NIE DOTYCZY


Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancje splaty calkowitej kwoty kredytuwyplaconej na jej podstawie*

Jezeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, platnosci dokonywane przez Pana/Pania nie sa zaliczane do splaty calkowitej kwoty kredytu, ale beda wykorzystywane do zgromadzenia kapitalu przez okresy i na zasadach okreslonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji splaty calkowitej kwoty kredytu wyplaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jejzmiany

  • stopa oprocentowania kredytu: 10,00% w stosunku rocznym

· stopa stala lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej majacej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: stopa stala

· wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiazywania umowy: NIE DOTYCZY

(Jezeli umowa o kredyt przewiduje rózne stopy oprocentowania wdanych okresach obowiazywania umowy)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to calkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrazony jako wartosc procentowa calkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 112.30 %

· reprezentatywny przyklad: 1 500,00 PLN pozyczki na 18 miesiecy, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 112,30%, bez ubezpieczenia lub poreczenia

· zalozenia przyjete do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: oprocentowanie stale, klient terminowo splaca pozyczke, umowa obowiazuje przez czas na jaki zostala zawarta, prowizja za udzielenie pozyczki jest kredytowana)

Obowiazek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Pania umowy dodatkowej, w szczególnosci umowy ubezpieczenia lub innej umowy

NIE DOTYCZY

Koszty, które zobowiazany/a bedzie Pan/Pani poniesc w zwiazku z umowa o kredyt*

Inne koszty zwiazane z pozyczka, oprócz odsetek od kwoty pozyczki, juz ujete w rubryce „calkowita kwota do zaplaty”:

  • prowizja za udzielenie pozyczki w wysokosci 420,00 zl, platna w równych czesciach w terminach splat odsetek;

· prowizja administracyjna w wysokosci30,00 zl miesiecznie, tj. ogólem 540,00 zl,

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wplat i wyplat srodków pienieznych*

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z kart kredytowych*

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiazany jest poniesc w zwiazku z umowa*

NIE DOTYCZY

Warunki, na jakich koszty zwiazane z umowa o kredyt moga ulegac zmianie*

NIE DOTYCZY

Oplaty notarialne*

NIE DOTYCZY

Skutek braku platnosci

Skutki braku platnosci moga byc dla Pana/Pani nastepujace:

W przypadku braku lub opóznienia platnosci klient moze zostac obciazony maksymalnymi za opóznienie, o których mowa w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego w wysokosci dwukrotnosci wysokosci odsetek ustawowych za opóznienie. Aktualna stopa odsetek maksymalnych za opóznienie wynosi 14,00%. W przypadku opóz´nienia w splacie Poz?yczki, Poz?yczkodawca zastrzega sobie moz?liwos´c´ naliczenia odsetek za czas opóz´nienia w wysokos´ci równej dwukrotnos´ci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóz´nienie). W sytuacji, gdyby zmiana wysokos´ci odsetek maksymalnych za opóz´nienie naste?puja?ca w dowolnym momencie trwania Umowy miala prowadzic´ do pobierania przez Poz?yczkodawce odsetek umownych w wysokos´ci przekraczaja?cej wysokos´c´ odsetek maksymalnych za opóz´nienie, Poz?yczkodawca samoistnie obniz?y oprocentowanie do wartos´ci odpowiadaja?cej nowej wysokos´ci odsetek maksymalnych za opóznienie.

Odsetki za nieterminowa platnosc: Dwukrotnosc wysokos´ci odsetek ustawowych za opóz´nienie: wartosc opisana w akapicie powyzej (aktualna na dzien´ zawarcia Umowy pozyczki.). W sytuacji, gdyby zmiana wysokos´ci odsetek maksymalnych za opóz´nienie naste?puja?ca w dowolnym momencie trwania Umowy miala prowadzic´ do pobierania przez Poz?yczkodawce? odsetek w wysokos´ci przekraczaja?cej wysokos´c´ odsetek maksymalnych za opóz´nienie, Poz?yczkodawca samoistnie obniz?y oprocentowanie do wartos´ci odpowiadaja?cej nowej wysokos´ci odsetek maksymalnych za opóz´nienie. Jez?eli zmiana odsetek maksymalnych za opóz´nienie be?dzie polegac´ na ich podwyz?szeniu, Poz?yczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwloke, na podstawie tej zmienionej wysokos´ci, zawiadamiajac o tym Klienta na trwalym nos´niku pozwalaja?cym na jego zapisanie lub wydrukowanie.


4. Inne wazne informacje:

Odstapienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstapienia od umowy:

TAK

Splata kredytu przed terminem okreslonym wumowie

Ma Pan/Pani prawo w kazdym czasie do splaty calosci lub czesci kredytu przed terminem okreslonym w umowie

TAK

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzezenia prowizji za splate kredytu przed terminem*

W przypadku splaty kredytu przed terminem okreslonym w umowie poniesie Pan/Pani nastepujace koszty: NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych

Jezeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwlocznie zobowiazany jest przekazac Panu/Pani bezplatna informacje o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazac baze danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedziba w Warszawie, Krajowego Rejestru Dlugów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedziba we Wroclawiu, Crif Services Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, getSCORE Sp. z o.o. z siedziba we Wroclawiu, Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie oraz Rejestru Dluzników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedziba w Warszawie oraz za posrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. bazie Zwiazku Banków Polskich.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezplatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jezeli w ocenie kredytodawcy spelnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezplatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt

Czas obowiazywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje waznosc od dnia wystawienia przez kolejnych 3 dni robocze.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedazy uslug finansowych na odleglosc

a) dane kredytodawcy

Kredytodawca:*

Adres:

(siedziba)

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystac konsument)

VIPPO Sp. z o.o.

ul. Solec 22

00-410 Warszawa

Rejestr*

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydzial Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sadowego

Organ nadzoru*

Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentó
Plac Powstanców Warszawy 1
00-950 Warszawa

b) dane dotyczace umowy

Odstapienie od umowy*

  • ma Pan/Pani prawo do odstapienia od umowy: TAK
  • sposób odstapienia od umowy: oswiadczenie
  • termin: 14 dni

· skutki: zwrot calej kwoty pozyczki z odsetkami umownymi naliczonymi do dnia efektywnego zwrotu

Wybór prawa wlasciwego*

Do zawartej z Panem/Pania umowy o kredyt bedzie mialo zastosowanie prawo:

PRAWO POLSKIE

Postanowienie umowy dotyczace wyboru prawawlasciwego*

Wskazanie wlasciwego postanowienia umowy: pkt. 25 umowy pozyczki

Jezyk umowy*

Za Pana/Pani zgoda w okresie obowiazywania umowy o kredyt zamierzamy sie z Panem/Pania porozumiewac w jezyku: polskim


c) dane dotyczace odwolan

Pozasadowe rozstrzyganie sporów

· przysluguje Panu/Pani prawo korzystania z pozasadowego rozstrzygania sporów: TAK

  • zasady dostepu do procedury pozasadowego rozstrzygania sporów:

1. Ma Pan/Pani prawo wniesc reklamacje na uslugi swiadczone przez Pozyczkodawce za posrednictwem Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasadowego postepowania w sprawie rozwiazywania sporów miedzy Klientem a kredytodawca;

2. W celu rozstrzygnie?cia sporu pomie?dzy Poz?yczkodawca? a Poz?yczkobiorca?, istnieje takz?e moz?liwos´c´ skorzystania z platformy internetowej ODR, doste?pnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Platforma ODR ulatwia niezalez?ne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasadowe rozstrzyganie przez Internet sporo´w mie?dzy konsumentami i przedsiebiorcami.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.