Formularz informacyjny

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca

 

Adres:

(siedziba)

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

VIPPO Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Pośrednik kredytowy:*

Adres:

(siedziba)

Dane identyfikacyjne:

(Adres, z którego ma korzystać konsument)

NIE DOTYCZY

2. Opis glównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka konsumencka

Całkowita kwota kredytu

Suma wszystkich środków pienieżnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

1 500,00 PLN

Terminy i sposób wypłaty kredytu

W zależności od wyboru metody wypłaty środków przez Klienta:

  • Przelew standardowy na konto : Bezpłatny. Czas otrzymania środków uzależniony jest od sesji rozrachunkowych banków.
  • Wypłata czekiem GIRO : wypłata gotówki za pośrednictwem Banku Pocztowego w oddziałach Poczty Polskiej. Czek przekazywany jest klientowi w momencie podpisania umowy i jest gotowy do wypłaty po 30 minutach. Ważność czeku wynosi 5 dni. Koszt jednorazowy wypłaty wynosi 15 zł i jest przekazywany do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypłaty pożyczki. Opłata jest pobierana wraz z pierwszą ratą pożyczki.
  • Przelew ekspresowy BlueCash : wypłata środków następuje w ciągu 3 godzin od podpisania umowy a jednorazowy koszt wypłaty wynosi 3 zl. Oplata jest pobierana wraz z pierwszą ratą pożyczki.

Czas obowiazywania umowy

18 miesięcy

Zasady i terminy spłaty kredytu

Będzie Pan/Pani musiał(a) dokonać spłaty na następujących warunkach:

· Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy w równych, miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany Klientowi niezwłocznie po wypłaceniu pożyczki

· kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: 18 miesięcznych rat po 143,42 PLN (ostatnia rata może nieznacznie róznić od pozostałych rat, co wynika z zaokrągleń)

· odsetki lub oplaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:

Platne w terminach miesięcznych i wraz z każdą ratą kapitałową. Wymagalne należności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy pożyczki zaspokajane są w następującej kolejności:

1. koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne;

2. odsetki karne,

3. odsetki umowne,

4. opłaty i prowizje,

5. zaległe raty kapitałowe,

6. bieżąca rata kapitalowa.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w zwiżzku z umową o kredyt

2 581,37 PLN

Wyżej wymieniona kwota ogólem obejmuje:

· kwotę kapitalu,

· prowizję za udzielenie pożyczki,

· prowizję administracyjną

· odsetki od kwoty pożyczki (zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki)

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

— opis towaru lub usługi: nie dotyczy

— cena: nie dotyczy

NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

NIE DOTYCZY

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Pania nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitalu przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY

 

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

  • stopa oprocentowania kredytu: 10,00% w stosunku rocznym

· stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: stopa stała

· wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy: NIE DOTYCZY

(Jezeli umowa o kredyt przewiduje rózne stopy oprocentowania wdanych okresach obowiązywania umowy)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 112.30 %

· reprezentatywny przyklad: 1 500,00 PLN pożyczki na 18 miesięcy, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 112,30%, bez ubezpieczenia lub poręczenia

· założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: oprocentowanie stałe, klient terminowo spłaca pożyczke, umowa obowiązuje przez czas na jaki zostala zawarta, prowizja za udzielenie pożyczki jest kredytowana)

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Pania umowy dodatkowej, w szczególnosci umowy ubezpieczenia lub innej umowy

NIE DOTYCZY

Koszty, które zobowiazany/a bedzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

Inne koszty związane z pożyczka, oprócz odsetek od kwoty pożyczki, juz ujęte w rubryce „całkowita kwota do zapłaty”:

  • prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 420,00 zl, płatna w równych częściach w terminach spłat odsetek;

· prowizja administracyjna w wysokości 30,00 zl miesiecznie, tj. ogólem 540,00 zl,

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z kart kredytowych*

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

NIE DOTYCZY

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

NIE DOTYCZY

Opłaty notarialne*

NIE DOTYCZY

Skutek braku płatnosci

Skutki braku platnosci mogą być dla Pana/Pani nastepujące:

W przypadku braku lub opóźnienia płatnosci klient może zostać obciążony maksymalnymi za opóznienie, o których mowa w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóznienie. Aktualna stopa odsetek maksymalnych za opóznienie wynosi 14,00%. W przypadku opóznienia w spłacie Pozżyczki, Pozżyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji, gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóznienie.

Odsetki za nieterminową platność: Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie: wartość opisana w akapicie powyżej (aktualna na dzien zawarcia Umowy pożyczki.). W sytuacji, gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miala prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Jeżeli zmiana odsetek maksymalnych za opóźnienie będzie polegać na ich podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłoke, na podstawie tej zmienionej wysokości, zawiadamiajac o tym Klienta na trwalym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.

 

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

TAK

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

TAK

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujace koszty: NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informacje o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedziba w Warszawie, Krajowego Rejestru Dlugów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Crif Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, getSCORE Sp. z o.o. z siedzibą we Wroclawiu, Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Rejestru Dluzników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. bazie Związku Banków Polskich.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia wystawienia przez kolejnych 3 dni robocze.

 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży uslug finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy

Kredytodawca:*

 

 

Adres:

(siedziba)

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

VIPPO Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Rejestr*

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydzial Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Organ nadzoru*

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstanców Warszawy 1
00-950 Warszawa


b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

  • ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: TAK
  • sposób odstąpienia od umowy: oświadczenie
  • termin: 14 dni

· skutki: zwrot całej kwoty pożyczki z odsetkami umownymi naliczonymi do dnia efektywnego zwrotu

Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Pania umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

PRAWO POLSKIE

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*

Wskazanie wlaściwego postanowienia umowy: pkt. 25 umowy pożyczki

Język umowy*

Za Pana/Pani zgoda w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy sie z Panem/Pania porozumiewać w języku: polskim

 

c) dane dotyczące odwolań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

· przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: TAK

  • zasady dostepu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:

1. Ma Pan/Pani prawo wniesc reklamacje na usługi świadczone przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów miedzy Klientem a kredytodawcą;

2. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pozżyczkobiorcą, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Platforma ODR ulatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.

Jesteśmy wiarygodni

Pożyczka na dowolny cel. Decyzja od ręki. Pieniądze na koncie w ciągu 24h.