Czym jest całkowity koszt kredytu?

post-img

Całkowity koszt kredytu lub pożyczki to wszystkie koszty, które konsument (czyli klient-pożyczkobiorca) jest ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki (np. pożyczkę gotówkową). W szczególności są to: odsetki, opłaty, prowizje oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty składek ubezpieczeniowych). Wyjątek stanowią tu opłaty notarialne ponoszone przez konsumenta - jednak coraz rzadziej się one pojawiają, a jeśli już to nie są wliczane do całkowitych kosztów.

Jak ocenić całkowity koszt?

Wyjątkowo pomocnym w ocenie całkowitego kosztu pożyczki jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania (całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony nie jako wartość kwotowa, ale procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym). W przypadku pożyczek i kredytów gotówkowych najczęściej spotkamy się z opłatą przygotowawczą oraz prowizją pobieraną na początku umowy, rzadziej z opłata administracyjną, która uzależniona jest od długości okresu spłaty. Jest ona naliczana od wartości udzielonego kredytu, a stawka może być uzależniona od wielu czynników np. naszej wiarygodności kredytowej. W każdej miesięcznej racie zawarte są cześć zadłużenia oraz odsetki.

Czynnikiem, który ma wpływ na wysokość raty kredytu jest okres kredytowania. Im dłuższy jest ten okres, tym bardziej oprocentowanie rośnie. Z drugiej strony, krótszy okres kredytowania oznacza dla nas wyższą ratę, ponieważ kwota kredytu rozłożona jest na mniejszą ilość rat. Definicję całkowitego kosztu kredytu zawiera art. 5 pkt 6 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wraz z późniejszymi zmianami.

Podczas obliczenia kosztów kredytu należy przede wszystkim sprawdzić w umowie, czy kredyt będzie spłacany w ratach równych, czy w malejących. Jeśli kredytodawca umożliwia wybranie sposobu spłaty raty, to obliczenie całkowitych kosztów kredytu pokaże nam różnicę pomiędzy pierwszym a drugim wyjściem. Z reguły spłata rat malejących będzie opcją tańszą.